Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 1751Β/07.5.2020 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1011/16.1.2020(85Β ́) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών  Ηλεκτρονικών Μηχανισμών(ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β ́) και ΠΟΛ 1135/26-10-2005 (1592Β ́), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων".

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, τροποποιείται η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1011 / 16.1.2020 (ΦΕΚ   85Β) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β) και ΠΟΛ1135/26-10-2005(1592Β), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων», ως ακολούθως:


1. Η παράγραφος Β αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31.7.2020».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Δ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31.7.2020, την παύση αυτών».

3. Η παράγραφος Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1.8.2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού, παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013».

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση, ΕΔΩ.


Διαβάστε αναλυτικά τον κατάλογο των αποσυρόμενων μηχανισμών, ΕΔΩ.