Σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1166/2018 & 1167/2018 και πρόσφατα με την ΠΟΛ.1195/2018, προέκυψε η ανάγκη αναβάθμισης των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, των ΑΔΗΜΕ, των Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) καθώς και του λογισμικού συνεργασίας των τελευταίων με τις εμπορικές εφαρμογές (Driver A & B).

Η αναβάθμιση αφορά τον συγχρονισμό του ρολογιού των ΦΗΜ με το ρολόι του server της ΓΓΠΣ.

Η αναβάθμιση αφορά μόνο τα φορολογικά συστήματα  που είναι σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1220 & 1221 (νέων προδιαγραφών).

Τα υπόλοιπα (παλιότερα) φορολογικά συστήματα τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα με τις προδιαγραφές αυτές, η διόρθωση της ώρας γίνεται έπειτα από επέμβαση τεχνικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μη αναγραφή σωστής ώρας στα φορολογικά συστήματα επιφέρει πρόστιμο (500€).